SEUCH NOUCH FIUCH NORDUCH

Silkcroft Nephin Mor
”Lucas”

e. Ch Haldane Chasin’ Tail
u. Silkcroft World Explorer

2016-12-03

BIS Valp
CERT & BIR i Finland
CERT & BIM i Sverige
CERT & BIM i Norge