Parning planeras till januari 2020

SEUCH NOUCH FIUCH LTCH NORDUCH
Silkcroft Nephin Mor
”Lucas”

SEUCH NOUCH FIUCH DKUCH NORDUCH
Cameron Bubble Gum
”Shiny”


Parning planeras till vår/sommar 2020

Cameron Rock My World ”Roxie”
C.I.B SEUCH FIUCH NOUCH NORDUCH EECH SEV-17