FODERVÄRDSAVTAL FÖR HUND
Rättigheter och skyldigheter

GÄLLER HANHUND

 1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden. Överlåtarens avelsrätt omfattar parningar på såväl egna som andras tikar.
 2. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som som behövs för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar,
  ska överlåtaren särskilt underrätta fodervärden.
 3. Överlåtaren ska i god tid, dock senast 7 dagar i förväg, meddela fodervärden då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.
 4. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och – om
  avtalet även innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före
  utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.

GÄLLER TIK

 1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.
 2. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 3 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport
  av dräktig tik längre än 50 km får inte ske, utom till veterinär, inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.
 3. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.
 4. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även
  innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/
  tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.
 5. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till överlåtaren.

GÄLLER BÅDE HANHUND OCH TIK

 1. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.
 2. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hunden kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 2, 4 och 10.
 3. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda hunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång
  enligt detta avtal.
 4. Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sina rättigheter enligt detta avtal.
 5. Överlåtaren disponerar även hunden den tid som krävs för att utföra nödvändiga veterinärundersökningar.
 6. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna.
  Överlåtaren bestämmer om hunden ska lämnas och hämtas vid tidigare adress eller om överlåtaren ska erhålla ersättning för de ökade transportkostnaderna.
 7. Hunden ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion
  till antal avtalsår och det antal år som fodervärden innehaft hunden. I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden erhålla minst 50 % av
  försäkringsersättningen.
 8. Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är överlåtaren skyldig att återta hunden. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till
  den andra parten. Återtagande ska ske inom två veckor från det att fodervärden lämnat överlåtaren meddelande om att denne inte längre
  önskar ha kvar hunden, förutsatt att hunden har vårdats i enlighet med punkt 8 i avtalet.
 9. Om överlåtaren önskar återta hunden, och parterna är överens om detta, ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Livförsäkringsbeloppet
  delas i förhållande till antal avtalsår och det antal år som fodervärden innehaft hunden. Om överlåtaren inte avser att använda hunden i avel kan överlåtaren ensidigt överlåta hunden inklusive alla rättigheter i förtid. Meddelande om detta ska lämnas skriftligt och med fördel bekräftas genom båda parters underskrift nederst på detta avtal.
 10. Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket
  sker i allmän domstol. Exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att fodervärden låtit hanhunden para tik utan överlåtarens godkännande, eller att tik som överlåtits enligt detta avtal parats hos fodervärden, utan överlåtarens godkännande. Andra exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att fodervärden inte ger överlåtaren tillgång till hunden för parning (och valpning), enligt punkt 2, eller för veterinärundersökningar enligt punkt 9 i avtalet, eller till utställning, tävling och prov om sådana rättigheter finns, punkt 4. Att inte meddela överlåtaren när tiken löper, punkt 5, kan också leda till att avtalet hävs. Exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs, vilket sker i
  allmän domstol, till förmån för fodervärden så att denne erhåller hunden med full äganderätt utan att erlägga ersättning, är att överlåtaren
  inte återlämnar hunden i enlighet med villkoren i avtalet (punkt 2, 4 och 9). Fodervärden kan då inte göras skadeståndsskyldig gentemot
  överlåtaren i enlighet med punkt 15 i avtalet.
 11. Om fodervärden eller fodervärdens dödsbo förhindrar överlåtaren att utnyttja sina rättigheter enligt avtalet blir fodervärden/dödsboet
  skadeståndsskyldig gentemot överlåtaren i enlighet med 5 kap 7 § SkL (1972:207). Skadeståndet omfattar ersättning för hundens värde,
  ersättning för erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter.
 12. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring). Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden
  under den tid man har hunden i sin vård.
 13. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamente. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider
  överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till hunden övergår då på
  fodervärden.
 14. Avlider fodervärden och överlåtaren samt dödsbodelägarna är överens om att avtalet ska fortsätta att gälla ska en bilaga upprättas där det framgår vem som är ny fodervärd och således är skyldig att vårda hunden och hålla den tillgänglig för överlåtaren så att denne kan använda sina rättigheter.